Du er her:

Informasjon om skoleskyss til videregående skoler

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Regjeringen har vedtatt at grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens skolene har vært stengt og vil naturligvis gjøre det nå også. Samtidig opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand.

Skolebussene og den øvrige rutetrafikken vil gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider. Det er allerede iverksatt smitteverntiltak på den ordinære kollektivtrafikken. Herunder også skolebussene.

Renholdet er betydelig intensivert. Vask av kontaktflater som håndtak, stoppknapper, etc. har høy prioritet. Validering av reisekort og skolekort er avskaffet. På busser med flere innganger er fremre dør avstengt, og sjåfør skal ikke ha direkte kontakt med de reisende.


Basert på utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for skoletrinn1.-7. og Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole under Covid-19 utbruddet 2020 (oppdatert 7. mai 2020) anbefaler Nordland fylkeskommune følgende retningslinjer for skoleskyss:

 

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
  • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene holde avstand til hverandre.
  • Elevene må holde minst en meters avstand når de venter på bussen.
  • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

 

Selv om det anbefales å unngå offentlig transport dersom man kan for å redusere belastningen, mener vi skoleskyssen i Nordland skal være trygg.
Smitteraten i Nordland er lav. Det er ikke veldig mange av skolebussene som til vanlig er helt fulle. Vi oppfordrer til, og antar at en stor andel foresatte vil kjøre sine barn til skolen og dermed begrense trykket på bussene.


Det er nå eldre elever som skal tilbake til skolen og de har dermed bedre forutsetninger for å forstå og gjøre vurderinger i henhold til nye retningslinjer. Uansett er det vesentlig at skolene og ikke minst foresatte instruerer elevene i hvordan de skal opptre før, under og etter bussturen. Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, og skal sørge for forsvarlig av/påstigning av elevene. Skolen har også ansvar for elevenes oppførsel under transport, jf., opplæringsloven § 13-4. Vi ber derfor om at skolene sikrer at elevene og de foresatte blir gjort oppmerksom på retningslinjene for skoleskyss.


Sjåførene er for tiden adskilt med sperrebånd og skal av smittevernhensyn ikke bevege seg blant øvrige passasjerer. De vil dermed ikke ha mulighet til å instruere elevene i særlig grad selv om de selvfølgelig bidrar noe.


For elever som fraktes i drosje eller med mindre kjøretøy der det er utfordrende å overholde krav til avstand, må det brukes skjønn. Søsken og elever som omgås på fritiden, samt elever som skal være i felles grupper på skolen, vil kunne fraktes til og fra skolen i samme kjøretøy.

Det er ennå uklart hvordan den enkelte skole vil organisere skolehverdagen. Det er viktig for fylkeskommunen å presisere at bussparken i Nordland i all hovedsak er dimensjonert i henhold til normale skoledager da produksjonen er på sitt høyeste. Dette betyr at det er lite fleksibilitet i tilbudet nå når alle skolene skal åpnes. Det er lite materiell tilgjengelig for supplering og
ekstrakjøring. Når helsemyndighetene nå langt på vei anbefaler at kapasiteten på materiellet halveres sier det seg selv at det vil være tilnærmet umulig å sikre at det ikke er mer enn en elev per dobbeltsete. Det anbefales derfor at de som kan komme seg til skolen på egen hånd gjør det slik at det blir større avstand på bussen for de som må ta den.

Fylkeskommunen vil selvsagt gjøre mindre grep der dette er mulig og der vi ser det blir store utfordringer. Dette må i så fall gjøres i dialog mellom fylkeskommunen, busselskapene og berørt kommune/skole.
FHI presiserer i sin veileder at avstand mellom reisende er viktigere dess lengre reisen er. Det er iden sammenheng naturlig å nevne at i de fleste tilfeller ligger skolene på befolkningstette steder og at bussene gjerne ikke blir mer enn halvfulle før de aller siste minuttene før ankomst skole, og at
bussen tilsvarende tømmes raskt på hjemtur. Helsemyndighetene presiserer at det ikke anses som nærkontakt dersom man har mindre enn 2 meters avstand i mindre enn 15 minutter sammenhengende.


På samme måte som når bussene blir fulle i normale tider, har sjåføren myndighet til ikke å ta på flere passasjerer dersom total kapasitet er mer enn 50 prosent utnyttet. I henhold til koronaveilederen er det viktigere å påse avstand mellom de reisende på lange reiser enn på korte.
Sjåførene er anmodet om å vise skjønn. Skolebarn som reiser alene skal absolutt ikke settes igjen, og det må også gjøres vurderinger med tanke på hvor lenge det eventuelt må ventes på neste avgang.


Formidles til skoler, elever og foresatte.
Ellers henvises det til folkehelseinstituttets anbefalinger og veiledere.

Med vennlig hilsen
Jens Morten Nystad
rådgiver